test

REGISTRÁCIA DIEL PREDĹŽENÁ DO 1. JÚNA 2021

Vážené členky, vážení členovia Slovenskej komory architektov,

 
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov si plne uvedomuje náročný spoločenský kontext a rešpektuje obmedzenia, ktoré prináša. Aktuálny ročník ocenenia CE ZA AR si práve preto kladie za úlohu ešte dôraznejšie presadzovať prezentáciu kvalitnej architektonickej produkcie členov Slovenskej komory architektov. Heslom tohto ročníka bude #priestorprearchitekturu. Bude spájať rôzne iniciatívy, komunikáciu a podujatia, ktoré platforma ocenenia prináša pre laickú aj odbornú verejnosť.
 
Podmienky prihlasovania diel
Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne od 27.4. do 1.6.2021. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí. Záujemca vyplní online prihlášku, na základe ktorej bude automaticky vygenerovaný súťažný panel, ktorý bude spolu s priloženým portfóliom konkrétneho diela predložený porote. Jednotné formáty a úprava panelov budú súčasne počas nasledujúceho roka zároveň využité aj na iné prezentačné účely v rámci CE ZA AR.
 
Podmienkou prihlásenia diela je, aby aspoň jeden člen autorského kolektívu bol v čase podania prihlášky členom SKA. Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.
 
Z minulého ročníka pretrváva, že autori prihlasujú svoje diela do súťaže bez uvedenia kategórie. Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov SKA spomedzi prihlásených uchádzačov v 6 typologicky rozdielnych kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér a Exteriér. Kategóriu Obnova a prestavba minulý rok nahradila nová, prierezová kategória “Fenomény architektúry", ktorá porote umožňuje oceniť rôzne aspekty architektonickej kvality aj mimo typologických kategórií. Okrem týchto ocenení bude udelená aj Cena verejnosti a Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry.
 
Zmeny v registrácii prihlášok
Podmienkou podania návrhu je vyplnenie prihlášky, ktorá je aj s pokynmi dostupná na stránke cezaar.tv a je jediným oficiálnym webom s možnosťou elektronického prihlasovania diel. Zmenou v tomto roku je podmienka registrácie prihlasovaného diela do Registra architektonických diel, ktorý je dostupný na webovej stránke SKA komarch.sk. Cieľom tejto podmienky je vytvorenie relevantnej databázy súčasných architektonických diel členov Slovenskej komory architektov. Zároveň tým sledujeme ochranu autorských práv našich členov, keďže v zmysle čl.6 ods.1 Registra architektonických diel platí, že ten, kto je v ňom uvedený ako autor diela, sa považuje za autora, kým sa nepreukáže inak. Register a jeho zobrazovanie budeme následne inovovať a propagovať voči širokej aj odbornej verejnosti. TENTO ÚKON BUDE REALIZOVANNÝ AUTOMATICKY, PODANÍM PRIHLÁŠKY DO CE ZA AR V ELEKTRONICKOM SYSTÉME, A TEDA SA NEVYPĹŇA ŽIADEN INÝ FORMULÁR. S ohľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 bude registrácia prihlasovaného diela do Registra architektonických diel tento rok zabezpečená zo strany SKA bezplatne (podmienka úhrady režijného poplatku spojeného s prihláškou do CE ZA AR však naďalej zostáva v platnosti).
 
Kto rozhoduje o udelení cien CE ZA AR 2021
O udelení cien už tradične rozhoduje porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota vyberá diela z prihlásených návrhov určené do druhého kola, z ktorého vzídu nominácie v každej kategórii. Zároveň porota určí víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú, až do ich vyhlásenia, utajené.
 
Členstvo v porote tento rok už prijali:
Tatiana Buijs-Vítková (architektka, Holandsko)
Štepán Valouch (architekt, Česká republika)
Peter Moravčik (architekt, Slovenská republika)
Peter Jurkovič (architekt, Slovenská republika)
Kay Strasser (krajinný architekt, Rakúsko)
Ľubica Segečová (grafická dizajnérka, Slovenská republika)
 
Záštitu nad 19. ročníkom CE ZA AR 2021 prevzali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a starostka mestskej časti Bratislava – Staré mesto Zuzana Aufrichtová.
 
Tešíme sa na Vaše prihlášky.
 
Kontakty
Soňa WAGNEROVÁ, referentka
wagnerova@komarch.sk, +421 910 443 413
 
Oľga MIHÁLIKOVÁ, tajomníčka ceny
mihalikova@komarch.sk, +421 911 443 414
 

Na prihlásenie diela do súťaže je nutné sa zaregistrovať.