ŠTATÚT Ceny Slovenskej komory architektov

zo 7. februára 2002

v znení zmien z 5. novembra 2002, z 3. februára 2005, zo 16. marca 2006, zo 16. decembra 2010, zo 16. apríla 2014, z 9. marca 2016, z 13. septembra 2016, z 15. marca 2017, 14. marca 2019 a 12. februára 2020.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „Predstavenstvo“) sa podľa čl. 26 ods.1, písm. s) Štatútu Slovenskej komory architektov uznieslo na tomto štatúte:

Článok 1

(1) Zriaďuje sa Cena Slovenskej komory architektov za architektúru (ďalej len „Cena“) v skratke CE ZA AR. Cena má formu sochárskeho diela; opis je uvedený v prílohe.

(2) Cena sa udeľuje za významný profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo vysokej kvality, ktoré prispieva k rozvoju architektúry na Slovensku.

(3) Súčasťou Ceny je diplom s uvedením podstatných údajov o ocenenom architektonickom diele (ďalej len „Dielo“) a o jeho autorovi. Ak sa na vzniku Diela podieľalo viacero autorov, diplom dostane každý spoluautor.

(4) S Cenou je spojené právo laureáta Ceny uvádzať si jej udelenie v spojitosti so svojím menom alebo v súvislosti s odmeneným Dielom a právo na bezplatnú propagáciu odmeneného Diela v komorovej tlači a na verejných výstavách.

(5) Zriaďuje sa ocenenie Slovenskej komory architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený dielom architektonického umenia, s názvom „Patrón architektúry“ (ďalej len „Ocenenie“).

Článok 2

(1) Cena sa udeľuje každoročne v októbri pri príležitosti výročia ustanovujúceho valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov (ďalej len „Komora“).

(2) Cena sa udeľuje v týchto kategóriách:

a) v kategórii Rodinné domy,
b) v kategórii Bytové domy,
c) v kategórii Občianske a priemyselné budovy,
d) v kategórii Interiér,
e) v kategórii Exteriér,
f) v kategórii Fenomény architektúry:
• v oblasti práce s kontextom miesta a programu,
• v oblasti prínosu v interpretácii novej ideovej koncepcie,
• v oblasti príkladnej rekonštrukcie historickej substancie,
• v oblasti vysokého nároku na aspekty udržateľnosti,
• v oblasti hodnoty vytvorenej v podmienkach obmedzeného rozpočtu,
• v oblasti iných kritérií, na základe rozhodnutia poroty.

(3) Všetky kategórie zahŕňajú novostavby, prestavby, dostavby a revitalizácie. Polyfunkčné budovy budú posudzované v kategórii prevažujúcej funkcie.

(4) V každej kategórii podľa odseku 2 možno udeliť iba jednu Cenu.

Článok 3

(1) Uchádzať sa o Cenu môže každý, kto je v čase podávania návrhu členom Komory v zmysle štatútu Slovenskej komory architektov. Ak ide o autorský kolektív, musí byť členom Komory aspoň jeden zo spoluautorov.

(2) Navrhnúť na ocenenie možno architektonické dielo, ktoré nebolo uskutočnené skôr ako dva kalendárne roky pred rokom, v ktorom sa má Cena udeliť.

(3) Uskutočnením diela podľa odseku 2 sa rozumie jeho zhmotnenie do konečnej podoby a spôsobilosť na užívanie podľa návrhu a projektovej dokumentácie. Právoplatnosť rozhodnutia o kolaudácii, zápis do katastra nehnuteľností, ani faktické začatie užívania vlastníkom nie sú podmienkou.

(4) Podmienkou podania návrhu je vyplnenie:

a) elektronickej prihlášky a uhradenie režijného poplatku vo výške 30 € úradu Komory v termíne stanovenom Komorou,
b) elektronickej prihlášky na registráciu diela do Registra architektonických diel a uhradenie režijného poplatku vo výške 20 € v termíne stanovenom Komorou.

(5) Podrobnosti upravuje elektronická prihláška na webovom sídle Komory a Ceny.

Článok 4

(1) O udelení Ceny vo všetkých kategóriách rozhoduje spravidla sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných architektov a iných umelcov. Zloženie poroty zostavuje každoročne predstavenstvo; zverejní sa na webovom sídle Ceny.

(2) Za člena poroty nemožno vymenovať:

a) autora, ani člena autorského kolektívu, ktorého Dielo sa uchádza o Cenu, ani jemu blízku osobu,
b) viac ako štyroch členov predchádzajúcej poroty,
c) toho, kto s členstvom v porote nesúhlasí,
d) člena Komory, ktorý:
1. bol disciplinárne potrestaný a jeho potrestanie nebolo zahladené,
2. je účastníkom disciplinárneho konania, alebo
3. bol potrestaný zákazom činnosti,
e) zamestnanca úradu Komory (ďalej len „Úrad“),
f) tajomníka poroty.

(3) Členstvo v porote zaniká

a) zistením prekážky členstva podľa odseku 2,
b) vzdaním sa,
c) odmietnutím uzavretia zmluvy s Komorou o vzájomných právach a povinnostiach,
d) smrťou.

(4) Členovi poroty a tajomníkovi poroty patrí jednorazová odmena. Jej výšku každoročne určí predstavenstvo.

(5) Cestovné náhrady členov poroty a tajomníka poroty súvisiace s činnosťou poroty uhrádza Komora podľa predpisov o cestovných náhradách.

Článok 5

(1) Došlé návrhy predbežne posúdi tajomník poroty. Obsahom predbežného posúdenia je zistiť včasnosť a kompletnosť návrhu, overiť spôsobilosť autora a overiť uskutočnenie Diela.

(2) Tajomník poroty vyzve autora, aby v lehote 5 pracovných dní odstránil zistené odstrániteľné nedostatky návrhu. O výsledku predbežného posúdenia návrhov vyhotoví protokol s odporúčaniami pre porotu.

(3) Tajomník poroty pripraví v spolupráci s Úradom zasadnutie poroty a predloží naň všetky platné podané návrhy s protokolom.

Článok 6

(1) Tajomník poroty v spolupráci s úradom zabezpečí zverejnenie prihlásených diel na webovom sídle Komory.

(2) V lehote 30 pracovných dní od zverejnenia podľa bodu 1 tohto článku, je každý, kto tvrdí, že zverejním diela môžu byť porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy, oprávnený podať proti zverejneniu diela námietky.

(3) Námietky je možné podať prostredníctvom adresy elektronickej pošty komarch@komarch.sk.

(4) Námietky musia obsahovať najmä:

a) označenie osoby, ktorá námietky podáva,
b) označenie diela voči ktorému námietky smerujú,
c) odôvodnenie námietok,
d) predmet na preukázanie tvrdených skutočností.

(5) Odôvodnenie námietok má obsahovať opis skutočnosti na základe ktorých dochádza k porušeniu najmä autorského práva autora k zverejnenému dielu, alebo iné rozhodné skutočnosti odôvodňujúce zásah do práv a oprávnených záujmov sťažovateľa.

(6) Na neodôvodené námietky sa neprihliada.

(7) O námietkach, ktoré boli podané dôvodne, rozhodne predstavenstvom nominovaná komisia v lehote 14 dní. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po uplynutí lehoty podľa ods. 2 tohto článku.

(8) V prípade, pokiaľ sa preukáže porušenie práva sťažovateľa, tajomník poroty v spolupráci s úradom zabezpečí vyradenie predmetného diela z prebiehajúceho ročníka CE ZA AR.

(9) Vyradením diela podľa bodu 8 tohto článku, nie sú dotknuté práva sťažovateľa alebo autora domáhať sa ochrany svojich práv pred príslušným súdom SR.

Článok 7

(1) Porota najprv posúdi, či podané návrhy splnili vyhlásené podmienky. Návrhy, ktoré nesplnili vyhlásené podmienky, vyradí z ďalšieho posudzovania; odovzdajú sa autorom až po udelení Ceny.

(2) Zostávajúce návrhy porota posudzuje v dvoch kolách.

(3) V prvom kole posudzovania návrhov porota posúdi došlé návrhy z hľadiska splnenia požiadaviek na kvalitu Diela a v každej kategórii vyberie najmenej tri a najviac šesť návrhov, ktoré najviac zodpovedajú požiadavkám na kvalitu Diela a ktoré pôjde osobne prezrieť. Na posudzovanie návrhov v prvom kole môže porota podľa potreby prizvať odborníka z príslušnej oblasti. Posudzovania v prvom kole sa môže zúčastniť aj predseda Komory. Predseda Komory a prizvané osoby, ktoré nie sú členom poroty, môžu predniesť svoj názor; nemôžu hlasovať, ani sa zúčastniť na rozhodovaní poroty.

(4) V druhom kole porota na základe osobného prezretia vybraných návrhov určí v každej kategórii spravidla tri návrhy ako nominácie na udelenie Ceny. O každom nominovanom návrhu vyhotoví posudok, v ktorom uvedenie svoj názor, najmä prednosti vybraného návrhu a mieru, akou považuje návrh za súladný s kritériami podľa článku 1 ods. 2.

(5) Vybraté návrhy možno zverejniť a vystaviť ako Diela nominované na Cenu ešte pred slávnostným odovzdávaním Ceny, prípadne aj s ostatnými návrhmi.

(6) V druhom kole porota z postúpených návrhov určí hlasovaním v každej kategórii jedno Dielo, ktorému sa udelí Cena.

(7) Porota rozhoduje o vybranom diele konsenzom. V prípade, ak o to požiada aspoň jeden člen poroty, hlasuje sa tajným hlasovaním všetkých členov poroty.

(8) V druhom kole posudzovania môžu byť prítomní len členovia poroty a tajomník poroty. Tajomník poroty nehlasuje, ani nesmie vyjadrovať svoj názor na kvalitu Diela.

(9) Výsledok rozhodnutia poroty v druhom kole posudzovania návrhov v každej kategórii sa zalepí do obálky a zapečatí. Až do verejného vyhlásenia Ceny sú zapečatené obálky v úschove predsedu poroty alebo tajomníka poroty. Rozpečatiť a otvoriť obálku možno až pri vyhlasovaní Ceny v jednotlivých kategóriách.

(10) Členovia poroty a tajomník poroty sú povinný zachovávať mlčanlivosť o priebehu posudzovania návrhov a ich výsledku až do udelenia Ceny.

Článok 8

(1) Cena vo všetkých kategóriách sa odovzdáva na slávnostnom zhromaždení.

(2) Cenu v jednotlivých kategóriách odovzdávajú čestní hostia slávnostného zhromaždenia, partneri a predseda Komory alebo poverený podpredseda Komory.

Článok 9

(1) Dohľad nad priebehom posudzovania návrhov má predstavenstvo. Predstavenstvo najmä

a) vymenúva a odvoláva členov poroty a tajomník poroty,
b) dopĺňa porotu, ak niektorý člen poroty prestal byť jej členom,
c) vyhlasuje jednotlivé ročníky udeľovania Ceny a podrobnosti účasti v nich,
d) rozhoduje o prípadných námietkach autorov,
e) určuje konanie slávnostného zhromaždenia na odovzdávanie Ceny,
f) organizuje zverejnenie, vystavenie a vydanie nominovaných Diel.

(2) Organizáciu a administratívu spojenú s Cenou, jej udeľovaním a vystavovaním návrhov zabezpečuje tajomník poroty v spolupráci s Úradom.

(3) Návrhy, ktoré nepostúpili do druhého kola, sa vrátia ich autorom po udelení Ceny a po skončení výstavy. Dokumentácia týkajúca sa návrhov, ktoré postúpili do druhého kola, zostáva spolu s písomnosťami z posudzovania návrhov súčasťou registratúry Komory.

Článok 9a

(1) Predstavenstvo Komory môže každoročne pri príležitosti výročia ustanovujúceho valného zhromaždenia Komory udeliť Ocenenie. Ocenenie možno udeliť fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Ocenenie možno udeliť aj viacerým osobám. Ocenenie má formu diplomu a laureátovi sa odovzdáva za podmienok uvedených v článku 7.

(2) Návrh na udelenie Ocenenia môže podať ktokoľvek. Súčasťou návrhu na udelenie Ocenenia musí byť podrobné a jasné zdôvodnenie nominácie, z ktorého vyplýva osobitný prínos pre rozvoj architektúry. Návrh na udelenie Ocenenia sa podáva Úradu s označením „Návrh na udelenie ocenenia Patrón architektúry“.

(3) Na rokovanie a rozhodovanie predstavenstva o udelení Ocenenia sa vzťahujú ustanovenia Rokovacieho poriadku Komory.

(4) V prípade, pokiaľ sa na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu SR po nadobudnutí Ceny preukáže porušenie práv poškodeného autora vo vzťahu k Dielu Komora si vyhradzuje právo odňať cenu udelenú k tomuto dielu. Rozhodnutie o odňatí Ceny bude zverejnená obvyklým spôsobom najmä na webovom sídle Komory.

Článok 10

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. marcom 20021).
Predseda: Riaditeľ úradu:
Ing . arch. Imrich Pleidel, v.r. JUDr. Viera Hanuláková, v.r.

1) Zmena štatútu z 5. novembra 2002 nadobudla účinnosť 1. decembrom 2002.
Zmena štatútu z 3. februára 2005 nadobudla účinnosť 15. februára 2005.
Zmena štatútu zo 16. marca 2006 nadobudla účinnosť 1. apríla 2006.
Zmena štatútu zo 16. decembra 2010 nadobudla účinnosť 1. januára 2011.
Zmena štatútu zo 16. apríla 2014 nadobudla účinnosť 17. apríla 2014.
Zmena štatútu z 9. marca 2016 nadobudla účinnosť 10. marca 2016.
Zmena štatútu z 13. septembra 2016 nadobudla účinnosť 14. septembra 2016.
Zmena štatútu z 15. marca 2017 nadobudla účinnosť 16. marca 2017.
Zmena štatútu z 14. marca 2019 nadobudla účinnosť 16. marca 2019.
Zmena štatútu z 12. februára 2020 nadobudla účinnosť 13. februára 2020.

Príloha štatútu – Opis Ceny

Zhmotnená podoba Ceny je sochárske dielo koncipované ako priestorová geometrická kompozícia z rôzne opracovaných bronzových tyčových prvkov obdĺžnikovitého prierezu znázorňujúca symbol domu. Na sochárskom diele je nápis „Slovenská komora architektov“. Rozmer sochárskeho diela je 16 x 32 x 8 cm. Autorom sochárskeho diela je doc. akad. sochár Ján Hoffstädter.

Štatút CENY