Prihláška do súťaže

Podmienky prihlasovania diel

Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne od 5. 4. do 6. 5. 2019. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí.
 
Prihlásiť dielo do súťaže môže výlučne člen Slovenskej komory architektov.
 
Aspoň jeden člen autorského kolektívu musí byť v čase podania prihlášky členom Slovenskej komory architektov.
 
Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.
 
Jeden autor môže prihlásiť neobmedzený počet diel, diela sa prihlasujú bez uvedenia kategórie. O zaradení diela do jednotlivých kategórií rozhoduje porota.
 
Podmienkou prihlásenia diela do CE ZA AR je úhrada režijného poplatku 30,- Eur.
 
Režijný poplatok je splatný dňom podania prihlášky. Po odoslaní prihlášky Vám bude automaticky zaslaný účtovný doklad spolu s variabilným symbolom na Váš e-mail.

Na prihlásenie diela do súťaže je nutné sa zaregistrovať.