Prihláška do súťaže

Podmienky prihlasovania diel

Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne od 3. 4. do 3. 5. 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí.
 
Aspoň jeden člen autorského kolektívu musí byť v čase podania prihlášky členom Slovenskej komory architektov.
 
Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.
 
Jeden autor môže prihlásiť viacero diel, avšak každé len v jednej kategórii. Porota si vyhradzuje právo zmeniť kategóriu po predchádzajúcom súhlase autorov.
 
Podmienkou prihlásenia diela do CE ZA AR je úhrada režijného poplatku 30,- Eur za vytlačenie panelu a portfólia úradom Slovenskej komory architektov.
 
Režijný poplatok je splatný dňom podania prihlášky. Po odoslaní prihlášky Vám bude automaticky zaslaný účtovný doklad spolu s variabilným symbolom na Váš e-mail.

Na prihlásenie diela do súťaže je nutné sa zaregistrovať.